Hồ sơ lý lịch tài sản/thiết bị

 • Lý lịch của từng tài sản/thiết bị.
 • Đồng bộ dữ liệu với quá trình quản lý sử dụng của bộ phận Quản lý thiết bị.
 • Quy trình sửa chữa bảo dưỡng.
 • Định mức tiêu hao nhiên liệu

Lịch sử dụng thiết bị

 • Lịch sử dụng dạng bảng trực quan.
 • Dữ liệu đồng bộ với lệnh điều động và bàn giao.

Kế hoạch sửa chữa – bảo dưỡng

 • Tự động lập kế hoạch theo quy trình sửa chữa bảo dưỡng.
 • Đồng bộ dữ liệu với Nhật trình sử dụng.
 • Tự động nhắc lịch bảo dưỡng qua email.
 • Tự động cập nhật thực tế SCBD trong bảng theo dõi kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng.

Nhật trình sử dụng thiết bị

 • Ghi nhật trình sử dụng cho từng thiết bị.
 • Xác nhận dữ liệu theo ngày.
 • Đồng bộ dữ liệu với phân hệ Kho.
 • Tự động đánh giá tiêu hao nhiên liệu so với định mức.

Quản lý sử dụng

 • Yêu cầu, Điều động, Bàn giao.
 • Báo sự cố, Kiểm tra, Sửa chữa, Nghiệm thu.
 • Hiệu chuẩn/Kiểm định, Bảo hiểm.
 • Bảo hiểm.

Báo cáo tổng hợp tài sản

 • Km di chuyển.
 • Chi phí sửa chữa.
 • Đánh giá sử dụng nhiên liệu.
 • Tình trạng hoạt động của tài sản/thiết bị.
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng của thiết bị.

Hồ sơ lý lịch tài sản/thiết bị

 • Lý lịch của từng tài sản/thiết bị.
 • Đồng bộ dữ liệu với quá trình quản lý sử dụng của bộ phận Quản lý thiết bị.
 • Quy trình sửa chữa bảo dưỡng.
 • Định mức tiêu hao nhiên liệu

Lịch sử dụng thiết bị

 • Lịch sử dụng dạng bảng trực quan.
 • Dữ liệu đồng bộ với lệnh điều động và bàn giao.

Kế hoạch sửa chữa – bảo dưỡng

 • Tự động lập kế hoạch theo quy trình sửa chữa bảo dưỡng.
 • Đồng bộ dữ liệu với Nhật trình sử dụng.
 • Tự động nhắc lịch bảo dưỡng qua email.
 • Tự động cập nhật thực tế SCBD trong bảng theo dõi kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng.

Nhật trình sử dụng thiết bị

 • Ghi nhật trình sử dụng cho từng thiết bị.
 • Xác nhận dữ liệu theo ngày.
 • Đồng bộ dữ liệu với phân hệ Kho.
 • Tự động đánh giá tiêu hao nhiên liệu so với định mức.

Quản lý sử dụng

 • Yêu cầu, Điều động, Bàn giao.
 • Báo sự cố, Kiểm tra, Sửa chữa, Nghiệm thu.
 • Hiệu chuẩn/Kiểm định, Bảo hiểm.
 • Bảo hiểm.

Báo cáo tổng hợp tài sản

 • Km di chuyển.
 • Chi phí sửa chữa.
 • Đánh giá sử dụng nhiên liệu.
 • Tình trạng hoạt động của tài sản/thiết bị.
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng của thiết bị.

Trải nghiệm giải pháp chuyển đổi số hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện, giao thông

Đăng ký giới thiệu